ASUNTOS SOCIOS/AS NOR RUBBER

Tui, 18 de Decembro de 2019

 

O venres, día 13 de Decembro de 2019 ás 16:00 horas celebrouse a Xunta Extraordinaria co seguinte orden do día:

 

  1. Información sobre a situación económica da sociedade e medidas a adoptar.
  2. Rogos e preguntas.
  3. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

 

 

Fdo.- O Presidente do Consello de Administración 

Ado. José Manuel Vila Areal