ASUNTOS SOCIOS/AS NOR RUBBER

Tui, 9 de Agosto de 2019

 

Por medio da presente convócaselle á Xunta Xeneral Ordinaria que se pretende celebrar no domicilio social da empresa, sito en San Martiño – Areas -Tui, o vindeiro, sábado, día 28 de Setembro de 2019 ás 10:00 horas en primeira convocatoria e no mesmo lugar, o domingo, día 29 de Setembro de 2.019, ás 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de delibrar e, no seu caso, adoptar os acordos sobre os asuntos comprendidos na seguinte orde do día:

 

  1. Exame e Aprobación, no seu caso, das Contas Anuais do exercicio 2018, aplicación do resultado e censura de xestión social.
  2. Nomeamento de auditor de contas para o exercicio 2019.
  3. Rogos e preguntas
  4. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

 

Ponse en coñecemento de todas as persoas socias que se atopa a disposición das mesmas, na sede da sociedade, toda a documentación referente aos puntos a tratar na orde do día, e que poderán obter, e solicitar o envío ao seu domicilio, de forma gratuita e inmediata, copia da devandita documentación, previa solicitude correspondente, polo que lle serán entregadas copias da Contas Anuais do 2018 e Informe de Xestión.

 

Os socios e socias que non asistan persoalmente á Xunta Xeral poderán facersen representar na mesma por medio doutra persoa, cumprindo os requisitos e formalidades esixidos polos Estatutos da sociedade e pola Lei de Sociedades de Capital, neste suposto, prégase que se delegue o voto na persoa que se considere oportuna, cubrindo, ao efecto, o escrito que se poderá solicitar nas oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

 

Fdo.- O Presidente do Consello de Administración

Ado. José Manuel Vila Areal