ASUNTOS SOCIOS/AS NOR RUBBER

NOR RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

 

Tui, 13 de xuño de 2024

 

Estimado socia/o:

 

Por medio da presente e, tras a petición de varios socios de incluír varios puntos na Orde do Día da Convocatoria publicada o pasado 28 de maio de 2024, polo que convócaselle á Xunta Xeral Ordinaria que se pretende celebrar no domicilio social da empresa sito en Regueiro nº4 – Areas -Tui, o vindeiro, sábado, día 29 de xuño de 2024 ás 10:00 horas en primeira convocatoria e no mesmo lugar, o domingo, día 30 de xuño de 2024, ás 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar e, no seu caso, adoptar os acordos sobre os asuntos comprendidos na seguinte orde do día:

 

 1. Exame e Aprobación, no seu caso, das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2023, aplicación do resultado e censura de xestión social.

 

 1. Nomeamento de auditor de contas para o exercicio 2024.

 

 1. Situación dos terreos

 

 1. Venda de maquinaria

 

 1. Explosión na factoría

 

 1. Rogos e preguntas

 

 1. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

 

Ponse en coñecemento de todas as persoas socias que se atopa a disposición das mesmas, na sede da sociedade, a documentación referente ás Contas Anuais, e que poderán obter de forma gratuíta, copia da devandita documentación, previa solicitude correspondente, polo que lle serán entregadas copias das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2023.

 

Os socios e socias que non asistan persoalmente á Xunta Xeral poderán facerse representar na mesma por medio doutra persoa, cumprindo os requisitos e formalidades esixidos polos Estatutos da sociedade e pola Lei de Sociedades de Capital, neste suposto, prégase que se delegue o voto na persoa que se considere oportuna, cubrindo, ao efecto, o escrito que se poderá solicitar nas oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

 

 

A Presidenta do Consello de Administración

 

 

Asinado. María Nieves Veninga Burgos

 

———————————————————————————————————————————

 

Tui, 28 de Maio de 2024

 

Estimado socia/o:

 

Por medio da presente convócaselle á Xunta Xeral Ordinaria que se pretende celebrar no domicilio social da empresa sito en Regueiro – Areas, 4 – Tui, o vindeiro, sábado, día 29 de Xuño de 2024 ás 10:00 horas en primeira convocatoria e no mesmo lugar, o domingo, día 30 de Xuño de 2.024, ás 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar e, no seu caso, adoptar os acordos sobre os asuntos comprendidos na seguinte orde do día:

 

 1. Exame e Aprobación, no seu caso, das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2023, aplicación do resultado e censura de xestión social.
 2. Nomeamento de auditor de contas para o exercicio 2024.
 3. Rogos e preguntas
 4. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

 

Ponse en coñecemento de todas as persoas socias que se atopa a disposición das mesmas, na sede da sociedade, toda a documentación referente aos puntos a tratar na orde do día, e que poderán obter de forma gratuita, copia da devandita documentación, previa solicitude correspondente, polo que lle serán entregadas copias das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2023.

 

Os socios e socias que non asistan persoalmente á Xunta Xeral poderán facerse representar na mesma por medio doutra persoa, cumprindo os requisitos e formalidades esixidos polos Estatutos da sociedade e pola Lei de Sociedades de Capital, neste suposto, prégase que se delegue o voto na persoa que se considere oportuna, cubrindo, ao efecto, o escrito que se poderá solicitar nas oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

 

A Presidenta do Consello de Administración

 

Asinado. María Nieves Veninga Burgos