NOR RUBBER S.A.L. – PUBLICACIONES

NOR RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

Tui, 29 de Maio de 2023

 

Estimado socia/o:

 

Por medio da presente convócaselle á Xunta Xeral Ordinaria que se pretende celebrar no domicilio social da empresa sito en San Martiño – Areas – Tui, o vindeiro, venres, día 30 de Xuño de 2023 ás 17:00 horas en primeira convocatoria e no mesmo lugar, o sábado, día 1 de Xullo de 2.023, ás 17:00 horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar e, no seu caso, adoptar os acordos sobre os asuntos comprendidos na seguinte orde do día:

 

  1. Exame e Aprobación, no seu caso, das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2022, aplicación do resultado e censura de xestión social.
  2. Nomeamento de auditor de contas para o exercicio 2023.
  3. Rogos e preguntas
  4. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

 

Ponse en coñecemento de todas as persoas socias que se atopa a disposición das mesmas, na sede da sociedade, toda a documentación referente aos puntos a tratar na orde do día, e que poderán obter de forma gratuita, copia da devandita documentación, previa solicitude correspondente, polo que lle serán entregadas copias das Contas Anuais Abreviadas do exercicio 2022.

 

Os socios e socias que non asistan persoalmente á Xunta Xeral poderán facerse representar na mesma por medio doutra persoa, cumprindo os requisitos e formalidades esixidos polos Estatutos da sociedade e pola Lei de Sociedades de Capital, neste suposto, prégase que se delegue o voto na persoa que se considere oportuna, cubrindo, ao efecto, o escrito que se poderá solicitar nas oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

 

A Presidenta do Consello de Administración

 

Asinado. María Nieves Veninga Burgos