NOR RUBBER S.A.L. – PUBLICACIONES

NOR RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

Tui, 16 de xuño de 2021

Estimado socia/o:

Por medio da presente convócaselle á Xunta Xeral Ordinaria que se pretende celebrar no domicilio social da empresa sito en San Martiño – Areas – Tui, o vindeiro, sábado, día 17 de Xullo de 2021 ás 10:00 horas en primeira convocatoria e no mesmo lugar, o domingo, día 18 de Xullo de 2.021, ás 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar e, no seu caso, adoptar os acordos sobre os asuntos comprendidos na seguinte orde do día:

  1. Exame e Aprobación, no seu caso, das Contas Anuáis do exercicio 2020, aplicación do resultado e censura de xestión social.
  2. Nomeamento de auditor de contas para o exercicio 2021.
  3. Información sobre a situación da sociedade.
  4. Rogos e preguntas.
  5. Redacción, lectura e aprobación da Acta, se procede.

Ponse en coñecemento de todas as persoas socias que se atopa a disposición das mesmas, na sede da sociedade, toda a documentación referente aos puntos a tratar na orde do día, e que poderán obter de forma gratuita copia da devandita documentación, previa solicitude correspondente, polo que lle serán entregadas copias da Contas Anuáis Abreviadas do 2020.

Os socios e socias que non asistan persoalmente á Xunta Xeral poderán facerse representar na mesma por medio doutra persoa, cumprindo os requisitos e formalidades esixidos polos Estatutos da sociedade e pola Lei de Sociedades de Capital, neste suposto, prégase que se delegue o voto na persoa que se considere oportuna, cubrindo, ao efecto, o escrito que se poderá solicitar nas oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

– O Presidente do Consello de Administración

Asinado. José Manuel Vila Areal